Home

Data dodania: 2014/08/22

Rządowy program pomocy uczniom w roku szkolnym 2014/2015 "Wyprawka szkolna".

1. W roku szkolnym 2014/2015 programem będą objęci:
1)  uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasie III liceum,
2) uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający do gimnazjum.

W przypadku uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej).

2. Rodzice uczniów liceum objętych Programem będą mogli ubiegać się o pomoc jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 539 zł netto na osobę (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych).

3. Rodzice uczniów gimnazjum wymienionych w pkt. 1 ust. 2 będą mogli ubiegać się o pomoc na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

4. Dofinansowanie zakupu podręczników nie może przekroczyć kwoty:

1) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizujących kształcenie w gimnazjum – do kwoty 225 zł.,

2) dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, realizujących kształcenie w gimnazjum - do kwoty 350 zł.,

3) dla uczniów klasy III liceum - do kwoty 445 zł.

5. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych). Wniosek wraz z dowodem zakupu podręczników(faktura, rachunek) oraz zaświadczeniem o wysokości dochodów (uczniowie licuem) lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno–pedagogiczną (uczniowie gimnazjum) należy złożyć do Dyrektora Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2014 r.

 

Formularz wniosku do pobrania tutaj.