Rekrutacja

TECHNIK INFORMATYK 

 • nauka trwa cztery lata
 • ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika informatyka

Uczeń nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie:

 

 • urządzeń techniki komputerowej,
 • systemów operacyjnych,
 • sieci komputerowych,
 • oprogramowania biurowego i programowania strukturalnego,
 • grafiki komputerowej i multimediów,
 • baz danych.

 

Po ukończeniu szkoły znajdziesz zatrudnienie m.in.  jako sprzedawca w sklepach komputerowych, jako serwisant lub monter sprzętu komputerowego, jako administrator lokalnych sieci informatycznych, w bankach, urzędach, szpitalach lub prowadząc własną firmę.

TECHNIK EKONOMISTA

 • nauka trwa cztery lata
 • ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika ekonomii

W trakcie nauczania nabędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • obliczania podatków,
 • prowadzenia spraw kadrowo – płacowych,
 • prowadzenia rachunkowości,
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

Po ukończeniu szkoły znajdziesz zatrudnienie m.in. w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach, biurach rachunkowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych lub prowadząc własną firmę.

ZASADY REKRUTACJI

O przyjęciu do szkoły decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w procesie rekturacji.

 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony w procentach z:
  języka polskiego,  historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych,
  języka nowożytnego na poziomie podstawowym wynik mnoży się przez 0,2.
 2. Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z: języka polskiego, matematyki, języka obcego, geografii (klasa ekonomiczna), informatyki (klasa informatyczna) przeliczamy w następujący sposób:

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

18 pkt.

17 pkt.

14 pkt.

8 pkt.

2 pkt.      3. Za świadectwo z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
     4. Za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, dodatkowe punkty będą    
        naliczanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. (DU z dnia         20 marca 2017r poz. 586.) 

Od 22 maja do 19 czerwca 2017, do godz. 15:00 należy złożyć

 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 3 podpisane zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w danym zawodzie

Do 27 czerwca 2017 roku, do godz. 15:00 należy złożyć:

 • świadectwa ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o egzaminie gimnazjalnym
 • zaświadczenia o uczestnictwie w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz wolontariacie

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
do 17 lipca 2017 roku, do godz. 12:00

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole do 24 lipca 2017 r., do godz. 15:00

podanie do pobrania