Projekty edukacyjne

Kryteria oceny prezentacji projektu edukacyjnego realizowanego w roku 2016/2017
 
1. Jasne przedstawienie problemu i podanie sposobu jego rozwiązania.
 
Zapoznanie z tematem projektu i jego celami. Wyjaśnione pojęcia podstawowe, wzory, twierdzenia z różnych dziedzin nauki związane z tematem projektu, omówione ilustracje itp. Przekaz podany głośno, w sposób zrozumiały i interesujący dla słuchaczy. Właściwy dobór informacji  z różnych źródeł do przedstawienia prezentacji. Efektowne przedstawienie problemu rozważanego w ramach prezentacji. Zgodność treści prezentacji z założonymi  na wstępie celami.
 
2. Posługiwanie się właściwą terminologią.

Treść prezentacji powinna szczegółowo ilustrować  i wyjaśniać problem zawarty w temacie projektu. Język prezentacji -zrozumiały dla obserwatora. Poprawność  językowa i stylistyczna treści prezentacji.
 
3. Logika układu prezentacji i czytelność argumentów.

- wstęp (zapoznanie z problematyką projektu),
- przedstawienie problemu,
- zakończenie (podanie rozwiązań i wyciągnięcie wniosków).  

4. Wykorzystanie środków wspomagających prezentację.

Dobre rozplanowanie czasu przeznaczonego na prezentację. Celowość stosowania środków technicznych (np. kasety video, płyty CD, programy komputerowe, foliogramy, przeźrocza, dekoracje, stroje itp.)Odnotowane źródła informacji: książki, czasopisma, broszury, eksperci, programy komputerowe, Internet  itp.

5. Profesjonalizm w zakresie zagadnień objętych tematem pracy.

Obowiązkowa obecność , w trakcie prezentacji, wszystkich członków zespołu. Każdy członek zespołu prezentuje swoje zadanie zgodnie z wcześniejszym scenariuszem. Właściwe, nie nużące, tempo przekazu. Stosowny, odświętny strój uczniów uczestniczących w prezentacji.

6. Zaangażowanie członków zespołu w przygotowanie projektu edukacyjnego.
 
Umiejętność dyskutowania na temat powstałego projektu. Ocena własnego wkładu pracy oraz zaangażowania. Samodzielność w wykonaniu pracy, pracowitość i inicjatywa w przeprowadzaniu badań i  poszukiwaniu źródeł informacji. Wykorzystanie różnorodnych źródeł informacji.
 
7. Ogólne wrażenie.

Styl przekazu i atmosfera tworzona przez osoby prezentujące. Współpraca między członkami zespołu w trakcie realizacji  projektu. Wykorzystanie czasu.

 
UWAGA!
  • Czas przeznaczony na prezentację nie może przekroczyć 15 minut. Przekroczenie czasu skutkuje w ocenie końcowej uzyskaniem przez zespół punktów ujemnych.
  • W roku szkolnym 2016/2017 prezentacja projektów edukacyjnych odbędzie się w dniach 19 i 20 kwietnia 2017 r.
  • Lista uczestników projektów edukacyjnych w bieżącym roku szkolnym wraz z podziałem na grupy i wybranymi tematami znajduje się w tym miejscu.